Новини

Нидекс ООД стартира производство на нов артикул

Нидекс ООД стартира производство на нов артикул –  еластична лента за предпазни шлемове и маски


Публичната покана за избор на доставчик по проект

Ефективно използване на ресурсите в производството на „Нидекс“ ООД

Проект „Ефективно използване на ресурсите в производството на „Нидекс“ ООД

Договор №BG16RFOP002-3.004-0053-С01/25.01.2019г.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

финансирана от Европейския съюз,  чрез Европейския фонд за регионално развитие

 

                     Уважаеми партньори/контрагенти и заинтересовани страни,

 

Имаме удоволствието да Ви информираме, че през месец януари 2019 година, „Нидекс” ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Ефективно използване на ресурсите в производството на „Нидекс“ ООД”, финансиран по процедура „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите”, по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”, Инвестиционен приоритет 3.2. „Ресурсна ефективност” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта                              574 172,36 лв.

 

Процент на финансиране                                     85.00%

 

Сума на безвъзмездната финансова помощ     384 491,00 лв.

  • ЕФРР 326 817,35лв.
  • Националния бюджет 57 673,65лв.

 

Финансиране от „Нидекс” ООД                          189 681,36 лв.

 

Начало на проекта:                                               30.01.2019г.

Край на проекта:                                                   30.07.2020г.

 

 

Кратко описание на проекта:

Компания „Нидекс“ ООД е с почти двадесет годишна история, в сферата на производсвото на шприцвани и екструдирани пластмасови изделия и инструментална екипировка. Производствената дейност се извършва на територията на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград. Основният код на икономическа дейност на фирмата /КИД/ е 22.23, който отговаря на дейностите  производство на дограма и други изделия от пластмаси за строителството.

През последните години фирмата реализира инвестиции, които разширяват производствения  й потенциал, чрез внедряване на нови машини и съоръжения. Това води до повишаване качеството на продукцията й, нейната на конкурентоспособност и пазарни позиции в страната и в чужбина. Иновативната разработка на „Нидекс“ ООД, обект на настоящия проект изисква закупуване на нови машини, чрез които  ще бъде реализирана ресурсна ефективност и едновременно с това реализация и пускане на пазара на иновативен продукт, нов и за асортимента на дружеството. Изпълнението на проекта ще има и съществена роля за разпространение на добрите практики от областта на ресурсната ефективност и асоциирането на повече представители на бизнеса към тях и установяване на корпоративно социално отговорно управление.

Цели на проекта:

Заложената цел на проектното предложение е насочена към повишаване конкурентоспособността на „Нидекс” ООД и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието на пазара.

Изпълнението на проекта и внедряването на иновативната технология, посредством  закупуването на машините, обект на проекта ще доведе до:

* Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16,70%;

* Оползотворяване на собствен и чужд отпадък в размер над 55,91%, кумулативно с намаляване количеството използвани суровини при производството на единица продукция с 11,72%;

* При управлението на един от видовете образувани отпадъци от дейността, предприятието преминава към първа степен „предотвратяване“.

 

Дейности на проекта:

Дейности по Елемент А: "Внедряване"

* Инвестиции, в дълготрайни материални активи, за изпълнение на предвидените дейности за оползотворяване на отпадъци в съществуващо производство, които ще бъдат изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.

В хода на изпълнение на дейността ще бъде закупена и въведена в експлоатация Част от инсталация за производство на уплътнител от меко PVC, състояща се от: Екструдери - 2 бр. Дейност 1 есвързана със закупуване на активи, които представляват основна част от инсталация за производство на уплътнител от меко PVC (8 размера), която води до по-ефективно управление на отпадък от пластмаса и каучук с код 19 12 04, конкретно от мек PVC материал, твърдост до ShoreA80, образувани при производството на уплътнителите.

 

Дейности по Елемент В: Други инвестиции, услуги и мултиплициране на резултатите“

* Семинар на тема "Ресурсна ефективност и кръгова икономика при производството на пластмасови изделия" и публикации в дигитални медии.

Целта на тази дейност е да бъде постигната популяризация на подетата от „Нидекс” ООД инициатива, която да получи по-широк обхват напознаваемост и осведоменост на заинтересованите страни, относно ползите и опита на бенефициента. Ще бъде представена инициатива, основана на съвместяване на икономическия и обществен интерес в кръговата икономика иконкретни подходи за работа за екологично производство.

Материалите ще следват развитието на проекта, като първият материал ще се фокусира върху поставените цели и подетата инициатива, а вторият материал ще разгледавнедреното технологично решение и готовия иновативен продукт, както и реално измерените ползи за производството от прилагане принципите на ресурсната ефективност, чрез спестяването на първични суровини и влагане на генериран отпадък. Целта е да се осигури запознаване с подетата инициатива, приемственост към ресурсоспестяващия аспект на икономическата дейност и трансфер на опит по отношение на отговорност и работа със суровини и генерирани от производството отпадъци.

 

Резултати след реализацията на проекта:

С успешната реализация на проектното предложение и въвеждането в експлоатация на закупеното  оборудване за подобряването на производството на  компанията ще се  подобри нейната  конкурентоспосбност и качество на продукцията в дружеството. Специфичните индикатори по проекта, които са индивидуално  изготвени за „Нидекс“ ООД  са следните:

 

  • Ефективно управление на отпадъците съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, след изпълнение на проекта в проценти ще се увеличи, като целевата обща стойност е 55.59 %.

 

  • Намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция след изпълнение на проекта в проценти е с 11.72% повишение.

 

  • Намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция след изпълнение на проекта ще бъдат елеминирани на 100.0%

 

  • Повишаване на ефективността на производствените разходи с 16.71%.

 

Настоящият документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Нидекс” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


ESD опаковки от разпенен дунапрен

Нидекс ООД стартира изработката на ESD опаковки - разделители за електрически компоненти.


Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти

Компанията стартира производството на ESD опаковки за корпоративни клиенти.

Произвеждат се различни видове опаковки – шприцови, екструдирани, вакуумформовани и др.

За целта, команията инвестира в закупуване на ноу-хау и на лабораторна техника за нуждите на специфичните изследвания на готовата продукция.

Разработихме нови технологични възли към основното производство, които гарантират спазване изискванията на стандарт ESD IEC 61340-5-1 за електростатичност на готовата продукция.


.